Nivell C2

(Superior)

Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

El Centre Carles Salvador recomana que, abans d’emplenar el «formulari d’inscripció», trieu el nivell adequat per al curs. És important que tingueu en compte el nivell lingüístic real que teniu de valencià (no el títol) abans de triar el curs . Per exemple, pots cursar un nivell B1, si ja tens un nivell de valencià real d’A2, ja que els coneixement anteriors ja els tens; o un C1, si tens un nivell lingüístic de B1/B2; o pots cursar un C2, si ja tens un C1. Però no recomanem que feu un C1, si el vostre nivell de valencià està per sota del B1.

Continguts específics

TEMARI

CONTINGUTS

Els continguts de l’apartat de normativa ortogràfica, morfologia i sintaxi es desenvoluparan seguint aquesta estructura:

1. Fonologia i fonètica

– Introducció i conceptes bàsics (sons i fonemes, la seua representació: [z], /b/; localització i obertura,…)

2. Els fonemes i sons vocàlics

-Vocalisme tònic (diferències amb el castellà i semblances amb altres llengües: cow, père,…)

-Vocalisme àton (varietat occidental i oriental,…)

3. Els fonemes i sons consonàntics

– Pronúncia consonàntica (pronúncies de j-g, -ll final,…)

– Divergències amb el castellà (diferències v-b, s-z,..)

4. El vocalisme

– L’obertura i el tancament vocàlic: [ɛ] i [ɔ]

– Vocalisme àton: Dubtes entre a-e, a-o, e-i, o-u (gener-giner*, olorar-aulorar*…)

– Patrimonials i cultismes (volcà-vulcanisme; pèndol-pendular,…)

– Alternança vocàlica (arrencar-arrancar; amerar-amarar,…)

-Divergències vocàliques entre valencià i castellà (rancor-rencor*, sobirà-soberano*,…)

5. Consonantisme

– Vacil·lacions b-v (taverna-taberna*; circumval·lació, calbesa-calvície,…)

– Vacil·lacions entre la s sonora [z] i la s sorda [s] (marquesa-comtessa, transsiberià, entresòl, ozó,..)

– Les grafies g,j i els dígrafs tg-tj (gel, jeure, sutja, ferotge,…)

– La grafia x i el dígraf tx (Xàtiva, xic, cotxe, taxi, èxit,…)

– Els dígrafs finals -ig/-tx (cartutx-estoig..)

– Usos de la l, ll, l·l , tl/tll (espill, cel·la, ametla-ametlla,…)

– Vacil·lacions entre r/rr (trireactor-trirrem, eradicar,…)

– Usos de la h (handbol, subhasta, orfe,…)

– Les consonats oclusives p-t-c / b-d-g (suggerir, aljub, cabdell, baluard… )

6. L’accentuació gràfica

– Síl·laba tònica (zulu, cruel, amablement,…)

– Separació sil·làbica (bes-a-vi; nos-al-tres,…)

– Diftongs creixents i decreixents (pingüí, huit, iugoslau,…)

– Hiats (vàlua, església,…)

-Accentuació aguda i greu (història, fórmula,…)

– Accents diacrítics(rebesnét,rés, )

– Divergències amb el castellà (Nobel, alvèol, témer,…)

– Usos i excepcions de les dièresis (conduïsc-conduiria, Màrius,…)

7. Morfologia del substantiu

– Gènere i nombre (merla-merlot, falçs,…)

– Diferències amb el castellà (les postres, el paraigua, el pendent,…)

– Usos del guionet (Sud-àfrica, no-res, gira-sol,..)

8. Morfologia de l’adjectiu

– Casos especials(vàcua, iniqua, capaços-capaces,…)

9. Els determinants

– Apostrofacions i contraccions (l’handbol, la universitat,…)

– Remarques sobre els usos de l’article (el dilluns-dilluns, estar en el cartell,…)

– Article neutre LO (a la millor- a lo mejor*; fet tots els possibles-hacer todo lo posible*,…)

– Demostratius (aquest-este; cap a- a eso de*,…)

– Possessius: formes plenes i reduïdes (sa mare-les seues raons,…)

– Els quantificadors:

·Numerals (quint-cinqué, tripla dosi, els anys vint,…)

·Quantitatius (quant-quan; bastant-prou, com-quant*,…)

·Indefinits (varis- alguns, gens-res-cap,…)

10. Els verbs

– Morfologia verbal (lexemes-morfemes, modes: indicatiu, subjuntiu, imperatiu,…)

– Les conjugacions (característiques, velars-no velars,…)

– Les formes no personals (usos de l’infinitiu i del gerundi,…)

– Les perífrasis verbals (obligació, imminència,…)

– Verbs transitius i intransitius (somniar amb això*- somniar això,…)

– Verbs pronominals, no pronominals i reflexius (haver-hi, anar, anar-se’n,..)

– Doblets verbals (semblar-assemblar-se, penjar-colgar,…)

– Sintaxi verbal (complements verbals: directe, indirecte…; estructura sintàctica,… )

11. Pronoms

– Pronoms personals forts (jo, nós, vosaltres, vostés,…)

– Pronoms febles (me la hi guarda,…)

– Pronoms relatius (la qual cosa, en què, on,…)

– Pronoms interrogatius i exclamatius (què, qui,…)

12. Les preposicions

– Usos de les preposicions (a València, en un somni,…)

– Canvi i caiguda de les preposicions (estic content de* que vingues,…)

– Vacil·lacions prepositives (per/per a, fins/fins a,…)

– Construccions incorrectes (llibre de a bord*,….)

13. Els adverbis

– Usos i formes adverbials (enlloc-en lloc, corrent-corrents,..)

– Locucions adverbials (a dojo, de biaix,…)

– Confusions (baix, sota, davall, avall,…)

14. Conjuncions

– Remarques i confusions (amb tal que* , degut a*, per a què,…)

– Usos oracionals (doncs, aleshores, puix,…)

Durant el desenvolupament del curs tractarem diferents aspectes relacionats amb el lèxic i la semàntica, la comprensió lectora, l’expressió escrita i oral.

Els professors inclouran en les sessions aquests temes relacionant-los alhora amb el temari oficial de la JQCV: “Té un coneixement profund de la realitat sociocultural, de la història i del territori valencians i pot participar sense problemes en totes les pràctiques socials de la vida quotidiana, del món professional i de l’àmbit cultural valencians.

1. Lèxic i semàntica

– Variació lingüística i registres (agranar-escombrar, bellea-bellesa,…)

– Interferències lèxiques i barbarismes (lletrero*, àngul, lo demés*…)

– Cultismes, neologismes i estrangerismes (búnquer-bunker, pàrquing-parking*, motu proprio,…)

– Doblets lingüístics (cabal, cabdal, caudal,…)

– Creació lèxica (sufixació, prefixació,…)

– Fraseologia (de sotamà, fer el cap viu, fil per randa,…)

– Novetats lèxiques (quartos, estropejar, gamberro,..)

2. Comprensió lectora

– Comprensió i interpretació crítica de textos

– Identificació i diferenciació de temes rellevants

– Tipologia textual

3. Expressió oral

– Producció d’enunciats orals complexos, de manera fluida i estructurada.

– Utilització de recursos lingüístics i discursius variats i adequats a diferents situacions comunicatives.

– Pràctica de les capacitats expressives sobre temes complexos.

4. Expressió escrita

– Pràctica de textos complexos amb exposició i argumentació sobre diferents temes.

– Utilització de diferents tipologies textuals.

– Producció de textos formals en varietat estàndard.

– Pràctica de les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió.

 

Ús de galetes (cookies)

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies,cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies